Wet Bibob

Wet Bibob

In het kort moet de Wet Bibob ervoor zorgen dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Met name op financieel vlak.  In de Wet Bibob is dan ook onder meer geregeld hoe bepaalde geldstromen onderzocht mogen worden. Dit om vast te stellen of die geldstromen voortvloeien uit criminele activiteiten, waar vervolgens legale activiteiten mee gefinancierd worden. Wet Bibob staat voor ‘Bevordering Intergriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur’. De gehele wettekst leest u hier.

 

Bureau Bibob

De Wet Bibob komt in beeld na een vergunningaanvraag. Bijvoorbeeld voor een vergunning om speelautomaten te mogen exploiteren. Maar het kan ook spelen bij bouwvergunningen. Eigenlijk bij alle vergunningen die door een burger/ondernemer worden aangevraagd. Als de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie, twijfels heeft over de financiering van de te vergunnen activiteit, kan een Bibob onderzoek worden aangevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Bibob. Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en heeft voor haar onderzoek toegang tot bronnen waar de gemeente of provincie niet over kan beschikken. Het gaat dan om strafrechtelijke gegevens van justitie en politie, maar ook om gegevens van de Belastingdienst.

De precieze werkwijze en inhoud van het Bibod onderzoek is wat ondoorzichtig. Duidelijk is wel dat het Bureau Bibod in feite onderzoekt of de aanvrager van de vergunning in een van de vele bronnen voorkomt. Naast de al genoemde strafrechtelijke bronnen en de Belastingdienst, gaat het dan bijvoorbeeld ook om informatie van de FIOD-ECB, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
het opvragen van informatie bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het checken van het registratiesysteem Vennoot. Ook wordt bezien of de aanvrager voorkomt in de archieven van de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

 

Bibob advies

De uitkomst van het onderzoek wordt beschreven in een advies, het Bibob-advies. Dat advies is bestemd voor de gemeente of provincie die de vergunning moet verlenen. In het Bibob advies staat welke van de hierboven beschreven bronnen zijn geraadpleegd. Het Bibob advies kan drie uitkomsten hebben: geen risico dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten, gering risico of een ernstig risico. De inhoud van het advies is geheim en de vergunningaanvrager krijgt dan ook geen exemplaar toegestuurd. Wel mag de aanvrager het rapport inzien en wat aantekeningen maken.

 

Wet Bibob

Gevolgen vergunning

De gevolgen voor het verlenen van de aangevraagde vergunning laten zich raden. Bij geen risico wordt de vergunning verleend. Bij een ernstig risico niet. En bij een mild risico kan de vergunning eveneens worden geweigerd, maar ook kan de vergunningverlener voorwaarden aan de vergunning verlenen.

 

Als een vergunningsaanvraag afgewezen wordt  op grond van een Bibob advies, kan de aanvrager daartegen bezwaar maken. Als dat bezwaar afgewezen wordt , kan de aanvrager in beroep bij de rechtbank. En tegenwoordig kan dat digitaal. De bezwaarmaker kan dus digitaal procederen. Hoe dat digitaal procederen in het bestuursrecht werkt, leest u uiteraard tot in detail op digitaalprocederen.nl.

 

Uitspraken over de Wet Bibob

Op 10 december 2015 heeft het Bureau Bibob een uitsprakenregister geopend. Het is een online database met alle rechterlijke uitspraken over het Bibob-instrument. In de database zijn alle bestuursrechtelijke uitspraken opgenomen van de verschillende rechters. Dus van rechtbanken, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Tevens bevat de database vonnissen en arresten van de civiele rechter met betrekking tot de Wet Bibob. De database is te vinden op de website van Justis, het overkoepelende orgaan van Bureau Bibob.

 

Wet Bibob

 

Zelf procederen

In zaken waarin een vergunning is geweigerd op grond van een Bibob advies, kunt u heel eenvoudig zelf digitaal procederen. Via de database met uitspraken kunt u heel eenvoudig nagaan of uw bezwaar kans van slagen heeft. Vervolgens stelt u zelf uw bezwaar op en als dat wordt afgewezen gaat u gewoon zelf procederen om uw recht te halen. Desnoods met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl! Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien of wij iets voor u kunnen betekenen.

 

Natuurlijk kunt u zelf ook nog eerst de nodige informatie opdoen over (digitaal) procederen. Al die informatie vindt u natuurlijk hier op digitaalprocederen.nl. Voor een optimale navigatie door deze website, gaat u hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.