mega888 Digitaal procederen bestuursrecht - Digitaal Procederen
28 september 2015

Digitaal procederen bestuursrecht

image

Digitaal procederen bestuursrecht

Digitaal procederen bij de bestuursrechter is op dit moment al mogelijk. Wij hebben het dan over een beroepsprocedure tegen een besluit van een overheid. Voordat u in beroep kunt bij de bestuursrechter, moet u echter eerst bezwaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen.

 

Bezwaar

Als een burger of bedrijf het niet eens is met het besluit van een overheid, dan kan daar hij of zij tegen dat besluit bezwaar aantekenen. Op dit moment (2015) moet dat veelal nog op de ‘ouderwetse’ manier, dus met pen en papier. Bij vele gemeenten is het echter al mogelijk om digitaal bezwaar te maken en vele gemeenten vragen inmiddels in bezwaarprocedures aan de burger of die het ermee eens is dat via e-mail gecorrespondeerd wordt. Deze weg zal voortgaan, zodat binnenkort ook de bezwaarprocedure geheel digitaal verloopt.

Helaas komt een gemeente of andere overheid vaak niet tegemoet aan de bezwaren van de burger. Het bezwaar wordt dan ongegrond verklaard, of er wordt een nieuw besluit genomen dat inhoudelijk ongeveer hetzelfde inhoudt. In dergelijke gevallen heeft de burger de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Dat kan dus digitaal! En ook nog eens erg eenvoudig!

 

Beroep

Om beroep in te stellen, gaat u simpelweg naar de juiste website van de rechtspraak, waarna u invult bij welke rechtbank u beroep wenst te in te stellen. U kiest allereerst één van de elf mogelijke rechtbanken (vuistregel is dat u de rechtbank kiest die het dichtst in de buurt zit bij het overheidsorgaan dat het gewraakte besluit heeft genomen). Als u eenmaal de juiste rechtbank heeft gekozen, wordt u gevraagd om in te loggen met uw DigiD. (Overigens krijgt u hier ook nog de mogelijkheid om aan te geven dat u toch graag uw beroepsschrift wil invullen om het vervolgens te printen en te versturen…).

 

Hoe werkt het in beroep gaan?

Nadat u hebt ingelogd met uw DigiD, krijgt u twee keuzes: Wilt u in beroep gaan tegen een genomen besluit of juist tegen het niet (tijdig) nemen van een besluit?

Gesteld dat u kiest dat u tegen een besluit van een overheidsorgaan in beroep wenst te gaan, kunt u vervolgens uit een lijst het betreffende overheidsorgaan kiezen. De lijst varieert van overheidsorganen als ‘de burgemeester’ of ‘het college van burgemeester en wethouders’ tot diverse ministeries, staatssecretarissen of bijvoorbeeld het UWV of de belastingdienst.

Hebt u eenmaal de juiste instantie gekozen, dan wordt u gevraagd een datum van het besluit waartegen u in beroep wenst te gaan en een kenmerk van het overheidsorgaan in te vullen. Per overheidsorgaan verschillen de in te voeren gegevens (zo zal bijvoorbeeld soms nodig zijn de plaatsnaam in te voeren).

Vervolgens wordt u gevraagd om door middel van een korte omschrijving aan te geven waar de zaak over gaat. Denk aan: weigeren omgevingsvergunning of onjuiste aanslag inkomstenbelasting.

 

Gronden van beroep

Als u een korte omschrijving hebt gegeven, komt u toe aan de ware kern van de zaak: de gronden van beroep. Aan deze omschrijving worden niet te hoge eisen gesteld, maar het spreekt voor zich dat het van belang is dat u adequaat omschrijft waarom de beslissing van het overheidsorgaan onjuist is. Komt u hier niet uit, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Als u zelf de nodige informatie tot u wenst te nemen, kunt u eens kijken op de website van de rechtspraak.

Overigens kunt u de gronden van beroep ook als bijlage meesturen.

 

 

Overige gegevens

Als u eenmaal de gronden van beroep uiteen hebt gezet, wordt u gevraagd om uw verdere gegevens (voorzover nog niet bekend op basis van uw DigiD gegevens) in te voeren. Daarna kunt u diverse bijlagen toevoegen. Uiteraard kunt u in uw gronden van beroep al verwijzen naar die bijlagen. Hebt u de bijlagen toegevoegd, dan wordt u gevraagd uw gegevens te controleren, waarna uw beroepschrift digitaal verzonden wordt.

 

De verdere procedure

Als u uw beroepschrift verzonden heeft, is de digitale procedure een feit. U ontvangt een melding als het overheidsorgaan heeft gereageerd op uw beroepschrift en ook krijgt u uiteraard een melding als er een zitting bij de bestuursrechter wordt gepland. Komt u er nu in de loop van de procedure achter dat u toch nog aanvullende gegevens hebt die u toe wil sturen, dan kan dat. U logt in op dezelfde manier als hierboven beschreven, waarna u kiest voor: ‘Aanvullende correspondentie en/of nadere stukken indienen bij een lopende beroepszaak of voorlopige voorzieningsprocedure‘. U verneemt het natuurlijk ook als het overheidsorgaan dit heeft gedaan.

Net als iedere procedure eindigt ook een beroepsprocedure met een uitspraak van de rechter. Zodra die beschikbaar is, krijgt u daarvan een melding. Als ook deze uitspraak niet positief is, hebt u nog een laatste mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, hetgeen ook digitaal kan. Dit kan zijn bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, bij de Centrale Raad van Beroep of (in belastingzaken) bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Omdat de procedure voor digitaal procederen bestuursrecht in hoger beroep hetzelfde is als de hierboven beschreven beroepsprocedure, gaan wij daar op deze plek niet verder op in.

Als u vragen hebt over digitaal procederen bij de bestuursrechter, dan kunt u een bericht achterlaten op ons contactformulier, waarna wij u laten weten wat wij voor u kunnen betekenen.

mega888