mega888 Dagvaarding: de inhoud - Digitaal Procederen
28 september 2015

Dagvaarding: de inhoud

Dagvaarding

“Dagvaarding geschiedt bij exploot”. Zo staat het in de wet. Het betekent niets meer of minder dan dat een deurwaarder de dagvaarding aan de tegenpartij uitreikt. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van een dagvaarding? Wat moet er in staan? Wat zijn de kosten van een dagvaarding? En het allerbelangrijkste: hoe stelt u een dagvaarding op? Dat leest u allemaal hieronder. En een complete handleiding om ook echt zelf te kunnen procederen vindt u natuurlijk ook op digitaalprocederen.nl!

 

Dagvaarding

Met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl!

 

Betekenis dagvaarding

De betekenis van een dagvaarding is een uitnodiging voor de tegenpartij om te gaan procederen. Alleen dan wel een type uitnodiging dat de verweerder beter niet kan weigeren. De verweerder wordt meestal gedaagde genoemd. In de dagvaarding staat wat de eiser van de gedaagde vordert. Natuurlijk wordt tevens vermeldt waarom dat zo is. Ook staat er in wanneer de procedure begint en wat de gedaagde moet doen. (Meestal is dat een conclusie van antwoord indienen).

 

Dagvaarding opstellen

In de dagvaarding staat dus wat de eisende partij eist en waarom. Bijvoorbeeld een bedrag van € 5.000,- omdat een leningsovereenkomst geëindigd is. Of onterecht betaalde bemiddelingskosten terugvorderen. In de dagvaarding zal dan nader op deze eis worden ingegaan. Daarbij moeten alle feiten goed worden weergegeven. En als het even kan ook een juridische toelichting. Verder moet aangegeven worden wat het standpunt van gedaagde is. Dus waarom hij niet wil betalen.

Naast dit soort inhoud, moet de dagvaarding ook voldoen aan een aantal formele eisen. Voldoet de dagvaarding daar niet aan, dan is de dagvaarding nietig.  En wordt de eis alleen al om die reden afgewezen. U kunt dan weer van voor af aan beginnen.

 

 

Inhoud dagvaarding

Schematisch gezien moet het volgende in de dagvaarding staan:

– Allereerst moeten naam (met voornamen!) en woonplaats van de eiser worden vermeld. Ook het adres moet worden opgenomen;

– Uiteraard moet ook de naam van de verweerder/ gedaagde opgenomen worden. En ook diens adres;

– Verder moeten in de dagvaarding de feiten worden vermeld. Alle feiten moeten zo goed mogelijk worden weergegeven. Als de eiser bepaalde feiten (die hem niet zo goed uit komen…) achterwege laat, dan kan de rechter daar sancties aan verbinden.

– Ook de eis zelf wordt opgenomen. Dat is immers waar het om gaat. In het voorbeeld van de geldlening is dit bijvoorbeeld als volgt. Eiser verzoekt gedaagde te veroordelen om te betalen een bedrag van € 5.000,-, omdat de geldlening is geëindigd;

– Met alleen feiten en eis is de dagvaarding niet compleet. Ook de argumenten moeten behandeld worden in de dagvaarding. Waarom is de geldlening geëindigd? En waarom was dat terecht?;

– Niet alleen de argumenten van de eiser zelf moeten worden genoemd. Ook de argumenten van de gedaagde moeten worden opgenomen. Dit wordt ook wel de ‘substantiëringsplicht’ genoemd. Dus bijvoorbeeld het argument van gedaagde dat hij niet hoeft te betalen, omdat dit was afgesproken. Ook al klopt dit argument niet, toch moet het worden opgenomen. Natuurlijk vermeldt u wel dat het argument niet klopt. Als de eiser de argumenten van de gedaagde niet kent, dan vermeldt hij dat;

– Tenslotte moet opgenomen worden over welke bewijsmiddelen de eiser beschikt. Bij voorkeur wordt dit al direct bij de weergave van de feiten en argumenten gedaan. Men kan dit doen door bijlagen (die ‘producties’ genoemd worden) toe te voegen en daarnaar te verwijzen. Bijvoorbeeld: eiser heeft met gedaagde een leningsovereenkomst gesloten die hierbij als productie 1 wordt toegevoegd;

 

Dagvaarding

 

– Onder een apart kopje ‘bewijs’ kunnen de overige bewijsmiddelen genoemd worden. De eiser kan bijvoorbeeld aangeven dat getuige Janssen kan getuigen over bepaalde feiten;

– Tenslotte zijn er nog een aantal vermeldingen die in de dagvaarding opgenomen moeten worden. Die vindt u in het model elders op deze website.

Een model dagvaarding om bemiddelingskosten terug te vorderen is op deze website te vinden.

 

Welke rechter is bevoegd?

Vervolgens zal u moeten onderzoeken welke rechter er bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Uiteraard moet dit worden vermeld. De vraag is niet alleen in welke plaats u moet zijn, maar ook of u bij de sector ‘civiel’ of de sector ‘kanton’ moet zijn. Op deze plek wordt enkel stil gestaan bij zaken die vallen onder de sector kanton. Dat zijn zaken met een belang tot € 25.000,- en huur- en arbeidszaken. Voor procederen bij de kantonrechter hebt u namelijk geen advocaat nodig. Daarin kunt u zelf procederen. Voor zaken bij de sector civiel (en voor zaken in hoger beroep bij een gerechtshof) moet u een advocaat in de arm nemen.

Het uitgangspunt is dat u bij de rechter moet zijn in de woonplaats van de gedaagde. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Bij huurzaken bijvoorbeeld is de rechter bevoegd van de gemeente waarin het gehuurde is gelegen. Bij arbeisdzaken is bevoegd de rechter van de gemeente waarin de arbeid wordt verricht. In de wet is de vraag bij welke rechter u moet zijn redelijk eenvoudig opgesomd. U vindt dit in de artikelen 99 tot en met 109 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

Welke datum in de dagvaarding?

Dagvaarding

Tegen welke datum wilt u dagvaarden? Dagvaarden moet altijd tegen een bepaalde datum. Wij noemen dit de ‘roldatum’. Deze datum verschilt per rechtbank. Het is dus afhankelijk van de vraag bij welke rechter u moet zijn. De rechtbanken hebben een zaaksverdelingsreglement. Als u weet bij welke rechter u moet zijn, kunt u daarin de roldatum vinden. Op de website van de rechtspraak zoekt u eenvoudigweg naar ‘zaaksverdelingsreglement’ + naam rechtbank om het zaaksverdelingsreglement te vinden. Er moet ten minste een week tussen het moment van dagvaarden en de roldatum  liggen. Het moment van dagvaarden is de dag waarop de deurwaarder de dagvaarding bij gedaagde bezorgt. Voor de zekerheid kunt u beter ten minste twee of meer weken nemen.

 

Dagvaarding betekenen door de deurwaarder

Dagvaarding

Nadat de eiser dagvaarding heeft opgesteld, stuurt hij twee exemplaren naar een deurwaarder. Een exemplaar is voor de gedaagde en het tweede exemplaar krijgt de eiser terug. Zijn er meer gedaagden, dan moet eiser meerdere exemplaren toesturen. Eiser vraagt de deurwaarder of hij voor betekening zorg wil dragen. Dat is alles! De deurwaarder zal vervolgens de dagvaarding ‘uitbrengen’ (bezorgen) aan de gedaagde.

 

Kosten dagvaarding

Het maakt uit welke deurwaarder de eiser kiest. Voor het uitbrengen van een dagvaarding gelden namelijk wettelijk bepaalde tarieven. Daar moet de deurwaarder zich aan houden. Nadat de deurwaarder de dagvaarding heeft uitgebracht, ontvangt u een ‘betekend’ exemplaar retour. Van dat betekende exemplaar maakt eiser voor zichzelf een kopie. Het origineel moet naar de rechtbank worden gestuurd.

 

Dagvaarding toesturen aan rechtbank

Het adres van de rechtbank staat op www.rechtspraak.nl. In de begeleidende brief meldt eiser dat hij een nieuwe zaak wenst aan te brengen. Ook vermeldt hij tegen welke roldatum dat wordt gedaan. Uiteraard is dit dezelfde datum als genoemd in de dagvaarding. Vervolgens krijgt de eiser van de rechtbank een factuur voor betaling van het griffierecht. Griffierecht wordt in procedures bij de kantonrechter alleen door de eisende partij betaald. De gedaagde partij hoeft geen griffierecht te betalen. Hier vindt u de hoogte van het griffierecht. Let er op dat de factuur tijdig voldaan dient te worden, anders eindigt de procedure nog voor deze goed en wel begonnen is. De eiser moet dan weer opnieuw beginnen en dat is natuurlijk zonde van de tijd en de kosten. Als de eiser betaald heeft, is de procedure begonnen. Vervolgens is de gedaagde aan de beurt om een conclusie van antwoord in te dienen.

 

Zelf procederen (met een beetje hulp)

Na invoering van digitaal procederen begeleiden wij u graag bij het opstellen van de dagvaarding (die dan procesinleiding heet). Ook onderbouwen wij uw vordering juridisch. U stuurt ons de feiten en wij vertalen die naar een overtuigend betoog. Zie onze diensten voor meer informatie. Wenst u nu al ondersteuning, laat dan een bericht achter op onze contactpagina. En voor een optimale navigatie door deze site, gaat u hier terug naar onze homepage. U kunt dan van a tot z lezen hoe een juridische procedure verloopt.

 

mega888