mega888 Model dagvaarding bemiddelingskosten - Digitaal Procederen
23 oktober 2015

Model dagvaarding bemiddelingskosten

Met onderstaand model kunt u zelf de door u betaalde bemiddelingskosten in verband met de huur van uw woning terugvorderen. Een complete uitleg vindt u in het artikel bemiddelingskosten zelf terugvorderen! Wij raden u aan eerst dit artikel te lezen. Tevens adviseren wij u om ook om de handleiding procederen op digitaalprocederen.nl te raadplegen. In die handleiding leest u van a tot z hoe de procedure verloopt.

Het hieronder weergegeven model knipt en plakt u gewoon in MS Word, waarna u de de met hoofdletters weergegeven gegevens wijzigt en aanvult. Vervolgens uitprinten en gaan! Mocht u overigens de dagvaarding in MS Word willen ontvangen, stuur ons dan even een bericht, waarna wij u het bestand toesturen.

 

————————-

Heden, de tweeduizend vijftien;

ten verzoeke van:

UW NAAM, wonende te (POSTCODE) PLAATSNAAM aan de STRAAT,

heb ik,

G E D A G V A A R D :

NAAM BEMIDDELAAR, gevestigd te (POSTCODE) PLAATSNAAM aan de STRAAT, aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift dezes alsmede van na te melden producties latende aan:

O M :

Op VRAAG UW DEURWAARDER OM HIER DE DATUM IN TE VOEREN tweeduizend vijftien des voormiddags te 10.00 uur in persoon of vertegen­woordigd door een gemachtigde te verschijnen bij de rechtbank VUL HIER DE BEVOEGDE RECHTER IN. DAT IS DE RECHTER IN DE WOONPLAATS VAN DE BEMIDDELAAR. KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN DE RECHTBANKEN, team kanton- en handelsrecht, locatie LOCATIE INVULLEN, aan het adres ADRES RECHTBANK INVULLEN;

A A N G E Z E G D

I. dat gedaagde te harer keuze hetzij op de terechtzitting vermeld in dit exploot mondeling kan antwoorden, hetzij uiterlijk op die terechtzitting een met redenen omkleed schriftelijk antwoord kan indienen, onder vermelding van de namen van beide partijen en de datum van de terechtzitting, hetzij uiterlijk een dag voor de zittingsdatum een schriftelijk antwoord kunnen indienen ter griffie van de rechtbank RECHTBANK, team kanton- en handelsrecht, locatie LOCATIE, aan het adres ADRES RECHTBANK;
II. dat, indien gedaagde niet uiterlijk op de terechtzitting, vermeld in dit exploot, antwoordt of om uitstel verzoekt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank, team kanton- en handelsrecht, de eis bij verstek zal toewijzen, tenzij deze eis haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
III. dat van een gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven.

T E N E I N D E :
De volgende eis te doen horen en concluderen als volgt:

Kern van de zaak
Als eiser heb ik een op of omstreeks DATUM een woning gehuurd van VERUURDER. Die woning kon ik echter alleen maar huren door tussenkomst van BEMIDDELAAR. Tevens heb ik aan BEMIDDELAAR een bedrag moeten betalen van € BEDRAG. Dit ten onrechte, zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3099). Om deze reden vorder ik deze kosten in deze procedure terug van BEMIDDELAAR.

Feiten
1.
De huurovereenkomst heb ik gesloten op DATUM. Als productie 1 (BIJLAGE TOEVOEGEN) leg ik hierbij de huurovereenkomst over.

2.
De woning heb ik gezien op de website van BEMIDDELAAR. Om de als productie 1 overgelegde huurovereenkomst te kunnen sluiten, moest ik mij op die website aanmelden. De kosten daarvoor bedroegen € BEDRAG. Als productie 2 voeg ik het betaalbewijs van die kosten bij.

3.
Toen ik daadwerkelijk de huurovereenkomst wilde sluiten, moest ik aan BEMIDDELAAR ook nog een bedrag betalen van € BEDRAG. Als productie 3 voeg ik de factuur van BEMIDDELAAR en het betaalbewijs van dit bedrag bij.

4.
Verder is nog van belang …. VUL HIER ALLE OVERIGE RELEVANTE FEITEN IN. HOE WAS HET CONTACT MET DE BEMIDDELAAR EN IS ER VERDER NOG IETS RELEVANTS TE MELDEN?

De vordering
5.
Op grond van het aangehaalde arrest van de Hoge Raad blijkt dat de door mij betaalde bedragen, die voortvloeien uit een courtage-afspraak, ongeldig zijn. Om deze reden heb ik er dan ook recht op om deze bedragen terug te krijgen.

6.
Ik heb de bedragen betaald op DATUM. Daarom vorder ik tevens de wettelijke rente over de vordering vanaf die datum.

7.
Ik heb BEMIDDELAAR op DATUM een brief gestuurd waarin ik heb gevraagd of zij mij die kosten terug wilden betalen. Afschrift van die brief leg ik als productie 4 over. Naar aanleiding van die brief heb ik echter de door mij betaalde bedragen niet terug ontvangen.

Verweer van gedaagden en weerlegging
8.
Waarom BEMIDDELAAR de kosten niet terug wil ontvangen is mij niet bekend, omdat ik geen reactie heb ontvangen op de als productie 4 overgelegde brief.

Bewijsaanbod
9.
Ik ga ervan uit dat ik voldoende heb bewezen dat ik de diverse bedragen heb betaald en dat dit onterecht was. Uiteraard ben ik tot een nadere toelichting bereid.

Aanvulling rechtsgronden
10.
Het bedrag dat ik vorder is relatief gering. Dit is er dan ook de reden van dat ik zelf deze procedure aanhangig heb gemaakt, zonder professionele rechtshulp. Desondanks zou ik menen dat mijn vordering duidelijk is, maar ik verzoek U Edelachtbare om desnoods de rechtsgronden van mijn vordering aan te vullen als dat nodig is.

Bevoegdheid U Edelachtbare
11.
Mijn vordering is niet hoger dan € 25.000,- en dus is de sector kanton van uw rechtbank bevoegd om dit geschil te behandelen. Omdat BEMIDDELAAR kantoor houdt in PLAATSNAAM, is uw rechtbank bevoegd van deze vordering kennis te nemen.

M I T S D I E N :

het de rechtbank RECHTBANK, team kanton- en handelsrecht, locatie LOCATIE, behage, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Gedaagde te veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van € BEDRAG, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf DATUM BETALING AAN BEMIDDELAAR
II. Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder ook begrepen het forfaitaire salaris gemachtigde wegens de kosten die ik in verband met dit geding heb gemaakt.

 

De kosten deze zijn voor mij, deurwaarder, €

———————–

 

Nogmaals, voor een verdere uitleg leest u het artikel op deze website en de handleiding procederen en voor aanvullende vragen laat u een bericht achter op ons contactformulier. Veel succes! Voor een optimale navigatie door deze website klikt u hier. 

mega888