mega888 Kort geding - Digitaal Procederen
29 september 2015

Kort geding

Procedures bij de rechter kunnen lang duren. Een half jaar is niets. Dit is ook een van de redenen dat digitaal procederen wordt ingevoerd: de doorlooptijd van procedures verkorten. Maar ook in het beste geval duren procedures nog steeds maanden. In gevallen waarin snel een uitspraak nodig is, kan gebruik gemaakt worden van een kort geding.

Wat is een kort geding?

Een procedure in kort geding is kan in sommige gevallen gebruikt worden om snel een uitspraak van de rechter te krijgen. Die uitspraak is echter altijd een voorlopige. Omdat een procedure in kort geding namelijk snel gestart wordt, is er weinig tijd om een zaak helemaal tot de bodem uit te zoeken. Dat kan ook helemaal niet, omdat bewijslevering in een procedure in kort geding niet is toegestaan. Natuurlijk bepleiten partijen hun standpunten wel en mogen zij ook stukken aan de rechter overhandigen, maar voor het horen van deskundigen of getuigen is geen plek. Ook het ’type’ uitspraak is anders dan bij een normale procedure. Een rechter mag in zijn uitspraak namelijk bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden. Hij mag een partij alleen (voorlopig) verlossen van het moeten uitvoeren van de overeenkomst. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: als een huurder van een woning maandenlang geen huur heeft betaald, kan de verhuurder ervoor kiezen om een kort geding te beginnen. Hij vraagt dan aan de rechter om de huurder te dwingen tot betaling. Daarnaast wil de verhuurder misschien wel dat de huurder de woning verlaat, zodat deze verhuurd kan worden aan een huurder die wel netjes betaalt. In zo’n geval kan de rechter geen einde maken aan de huurovereenkomst, maar hij kan wel de huurder verplichten om de woning te verlaten. In een ‘normale’ procedure moet dan vervolgens nog de huurovereenkomst worden ontbonden.

Een kort geding kent een aantal kenmerken. Zo moet er sprake zijn van spoedeisendheid.

Spoedeisend belang

Of sprake is van een spoedeisend belang hangt af van de omstandigheden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de belangen van de eisende en de gedaagde partij. Bij de eisende partij wordt bijvoorbeeld gekeken of deze niet een normale procedure kan afwachten. Bij de gedaagde speelt een rol hoe ingrijpend de gevraagde maatregel is. Het moeten ontruimen van een huurwoning zal ingrijpender zijn dan het moeten uitbetalen van achterstallig loon.

Niet te ingewikkeld

De feiten die hebben geleid tot het kort geding mogen nog te ingewikkeld zijn, evenals de juridische kant van het verhaal. Ook die mag niet te ingewikkeld zijn. Het kort geding is immers een snelle procedure waarin snel uitspraak moet volgen, en dan is er nu eenmaal geen tijd om ingewikkelde zaken uit te pluizen.

Zelf verweer voeren

Bij procedures in kort geding mag de gedaagde partij zelf verweer voeren. Bijstand van een advocaat is niet vereist. Indien u gedagvaard bent in kort geding dan kunt u zelf verweer voeren. Dit werkt als volgt.

Op de dagvaarding die u ontvangen heeft, staat een datum en tijdstip waarop de zitting gehouden wordt. Omdat een kort geding grotendeels een mondelinge procedure is, moet u op dat tijdstip ook echt aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling om een aantal dagen van te voren aan de rechtbank te laten weten dat u zult komen en verweer zult voeren. De meeste rechtbanken hebben een e-mailadres (let goed op dat u het juiste adres heeft, aangezien er verschil is tussen de sector kanton en de sector civiel), maar u kunt ook faxen of een brief per post sturen. Let op: als u zelf ook een (tegen)eis wenst in te dienen, dan moet u dat schriftelijk aankondigen ten minste twee dagen voor de zitting. Dit zowel aan de rechtbank als aan de eisende partij. Ook als u tijdens de zitting een beroep wenst te doen op schriftelijke bewijzen, dan raden wij u aan om deze tijdig aan de rechtbank en eisende partij toe te sturen.

Op de zitting zeg kunt u dus verweer voeren tegen de eis en de stellingen die de eisende partij in de dagvaarding heeft opgenomen. U kunt dit natuurlijk ‘uit de losse pols’ doen, maar veel verstandiger is het om pleitaantekeningen te maken.

 

Pleitaantekeningen

In principe zijn pleitaantekeningen ongeveer hetzelfde als een conclusie van antwoord. De titel is dan echter niet conclusie van antwoord maar ‘pleitaantekeningen’. Voor het overige geldt dat u ook in uw pleitaantekeningen zelf uw weergave van de feiten geeft en de stellingen van de eisende partij betwist of ontkracht. U zou daarom eens kunnen kijken bij onze uitleg over de conclusie van antwoord. Het grote verschil met de conclusie van antwoord is wel dat, zoals wij hierboven al opmerkten, er geen ruimte is voor uitvoerige bewijslevering. Het kopje ‘bewijs’ kunt u dan ook achterwege laten.

Op de zitting krijgt de eisende partij als eerste de gelegenheid om de dagvaarding toe te lichten. Als er een summiere dagvaarding is, dan mag de eisende partij ook zijn pleitaantekeningen voordragen. Daarna is de verwerende partij aan de beurt om zijn pleitaantekeningen voor te dragen. Meestal heeft de rechter dan nog wel een aantal vragen, die hij aan de partijen zal stellen. Nadat de rechter dit gedaan heeft, volgt er nog één mondelinge ronde. De eisende partij mag nog reageren op wat hij heeft gehoord van de verwerende partij en daarna is het laatste woord aan de verwerende partij. Het kan zijn dat er daarna nog ruimte en mogelijkheden zijn om te proberen een schikking te bereiken, maar meestal zal de rechter overgaan tot sluiting van de zitting. Daarbij zal de rechter de partijen mede delen op welke datum zij het vonnis kunnen verwachten. Vaak is dit binnen twee weken.

Zelf procederen (met een beetje hulp)?

Als u nu zelf wenst te procederen, maar wel een beetje hulp kunt gebruiken, dan bent u bij digitaalprocederen.nl aan het juiste adres! Voor een fractie van de kosten van een advocaat bereiden wij u adequaat voor op een procedure in kort geding, zodat u goed beslagen ten ijs komt. U kunt een bericht achterlaten op ons contactformulier om de mogelijkheden te vernemen.

mega888