mega888 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) - Digitaal Procederen

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Zoals u ongetwijfeld recent heeft gehoord, is er veel te doen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, afgekort tot WMO. Dit komt doordat de uitvoering van de WMO is overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Het logische gevolg is dat iedere gemeente anders omgaat met de WMO. Wat in de ene gemeente wel kan, kan in de andere gemeente bijvoorbeeld niet. Dit leidt tot veel geschillen over de WMO. En digitaalprocederen.nl zou digitaalprocederen.nl niet zijn, als wij niet zouden uitleggen wat u zelf kunt doen om uw recht te halen. Want ook in zaken die gaan over de WMO, kunt u uitstekend zelf procederen! U kunt namelijk zelf digitaal bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente inzake de Wet Maatschappelijke ondersteuning. En als dat niet het gewenste resultaat oplevert (de gemeente wijst uw bezwaar af), dan kunt u zelf digitaal procederen bij de bestuursrechter. Hoe dat werkt leest u uiteraard in ons artikel digitaal procederen bestuursrecht, maar ook in dit artikel gaan wij daar nader op in. Eerst zullen wij toelichten wat de WMO precies is en hoe het systeem in elkaar zit. En vervolgens leggen wij uit wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitvoering van de WMO.

 

WMO indicatie

De naam van de wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verklapt natuurlijk al wanneer er een beroep op gedaan kan worden. Namelijk als iemand behoefte heeft aan (maatschappelijke) ondersteuning.  Die ondersteuning kan heel divers zijn, maar valt uiteen in twee categorieën. De eerste categorie is ondersteuning bij het zelfredzaam zijn en de tweede categorie is ondersteuning bij het participeren (meedoen) in de samenleving. Als u dus niet meer (geheel) zelfredzaam bent of niet meer kan meedoen in de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de WMO. Een WMO consulent van de gemeente zal dan onderzoeken of u voor ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning in aanmerking komt.

 

WMO consulent onderzoekt ondersteuningsbehoefte

Of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO, wordt bepaald door de gemeente. De gemeente schakelt daarvoor een WMO consulent in. Als u een beroep wenst te doen op de WMO, dan moet u dit dus aanvragen bij de gemeente. Grotere gemeenten hebben daar vaak een apart zorgloket voor. U kunt zich melden bij dat zorgloket om een afspraak te maken met een WMO consulent. Die WMO consulent zal vervolgens de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. Dat gebeurt vrijwel altijd in een gesprek met u, dus op basis van uw eigen informatie. Uiteraard kan er ook nog aanvullende informatie worden opgevraagd, bijvoorbeeld medische informatie. In het gesprek waarin de ondersteuningsbehoefte wordt bepaald, zal de WMO consulent bekijken wat u zelf nog wel kan en wat niet. En of de dingen die u niet meer kan, kunnen worden opgevangen door uw omgeving. Dit wordt ook wel mantelzorg genoemd. Als blijkt dat u in principe een ondersteuningsbehoefte heeft, dan betekent dit nog niet dat u ook recht hebt op voorzieningen vanuit de WMO. Het moet namelijk wel vast komen te staan dat uw zelfredzaamheid of uw participatie in de samenleving zal toenemen door de voorziening vanuit de WMO. Tevens mag de voorziening niet een zogeheten ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ betreffen. Hierbij kunt u denken aan zaken als een fiets. Voor dit soort zaken kunt u geen beroep doen op de WMO. Wel als het gaat om bijvoorbeeld een aangepaste fiets of een scootmobiel. Dat zijn namelijk geen algemeen gebruikelijke voorzieningen.

 

Verschillende vormen WMO

Als eenmaal vaststaat dat u een ondersteuningsbehoefte heeft en het niet gaat om een algemeen gebruikelijke voorziening, dan kunt u een beroep doen op de WMO. Er zijn verschillende soorten voorzieningen. De eerste soort zijn de algemene voorzieningen. Deze zijn niet specifiek voor een persoon. U kunt hierbij denken aan de theeochtend in het buurthuis, een maaltijdservice of zaken zoals WMO vervoer. Zaken die wel speciaal zijn toegespitst op een persoon worden maatwerkvoorzieningen genoemd. Hierbij gaat het om zaken zoals de al genoemde scootmobiel, hulp in de huishouding of ondersteuning bij de administratie.

 

Stappenplan WMO

Bij de aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een stappenplan doorlopen. Voorzieningen kosten namelijk geld en de gemeente zal die voorziening dus alleen toekennen als dat echt noodzakelijk is. De volgende stappen worden doorlopen:

 • Kunt u het zelf? Zo nee:
 • Kan uw omgeving het voor u doen? Zo nee:
 • Kunt u een beroep doen op een andere wet, zoals de Jeugdwet of de Participatiewet? Zo nee:
 • Is een algemene voorziening voldoende om te voorzien in uw behoefte? Zo nee:
 • U komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, maar:
 • U moet meestal wel een eigen bijdrage WMO betalen.

 

Eigen bijdrage WMO

De eigen bijdrage betaalt u voor de meeste maatwerkvoorzieningen. Zo betaalt u bijvoorbeeld een eigen bijdrage WMO scootmobiel, maar ook een eigen bijdrage WMO traplift. De eigen bijdrage WMO is niet aftrekbaar van de belasting. Overigens betaalt u de eigen bijdrage WMO niet rechtstreeks aan de gemeente, maar aan het CAK. Het CAK is het Centaal Administratie Kantoor en een van de belangrijkste taken van het CAK is het vaststellen en innen van eigen bijdrages voor de zorg. U betaalt de eigen bijdrage dus aan het CAK. De te betalen eigen bijdrage aan het CAK is afhankelijk van uw inkomen. Ook is de eigen bijdrage afhankelijk van uw vermogen en van uw leeftijd. Hoeveel voorzieningen van de WMO u ook gebruikt, er is altijd een maximale eigen bijdrage WMO. Die is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en leeftijd. De absoluut maximale eigen bijdrage WMO 2016 is € 2.301,40.

Niet eens met WMO beslissing

Zoals wij hierboven al stelden, kunt u het met één of meer van de hierboven beschreven stappen niet eens zijn. Zo kan de gemeente bepalen dat u weliswaar behoefte heeft aan ondersteuning, maar dat die ondersteuning ook wel geboden kan worden door iemand uit uw omgeving. Of de gemeente is van oordeel dat u geen gebruik kan maken van een maatwerkvoorziening, maar enkel van een algemene voorziening. Daarnaast kunt u bezwaar hebben tegen de eigen bijdrage WMO. En uiteraard kunnen er nog tientallen voorbeelden zijn van beslissingen waar u het niet mee eens bent. U hoeft het er echter niet bij te laten zitten! U kunt namelijk iets doen tegen die beslissingen van de gemeente.

 

Zelf procederen in WMO zaken

Een beslissing van de gemeente over het al dan niet toekennen van een WMO voorziening is een besluit. En tegen een besluit kunt u, als u het niet eens bent met dat besluit, bezwaar maken. Ook als u het deels eens en deels oneens bent met een besluit kunt u bezwaar maken. Zo kan het zijn dat u het wel eens bent met de toegekende maatwerkvoorziening, maar niet met de opgelegde eigen bijdrage WMO. Van belang is dat u let op de formele vereisten voor bezwaar maken. U leest hier alles over in ons artikel over digitaal procederen bestuursrecht. Van belang is bijvoorbeeld dat u binnen zes weken na het besluit bezwaar maakt bij de gemeente. Ook is van belang dat u dit doet door middel van een bezwaarschrift dat u moet ondertekenen. Overigens worden aan een bezwaarschrift geen hoge eisen gesteld. Het kan een simpele brief zijn, zolang maar duidelijk is dat u bezwaar maakt. Uiteraard moet het ook duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt, waardoor het verstandig is om een kopie van het besluit met uw bezwaar mee te sturen.

 

Als u eenmaal uw bezwaarschrift heeft ingediend, zal de gemeente uw bezwaren beoordelen. Het kan zijn dat de gemeente behoefte heeft aan een nadere toelichting. Die dient u dan uiteraard te geven. Het mooiste is natuurlijk dat de gemeente u gelijk geeft en alsnog een besluit neemt dat aan uw wensen tegemoet komt. Dan is de kous af. Het is echter minder mooi als de gemeente uw bezwaar afwijst.

 

Als de gemeente uw bezwaar afwijst en u wilt het er niet bij laten zitten, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook hierover leest u alles uitvoerig in ons artikel over digitaal procederen bestuursrecht. U kunt vrij eenvoudig zelf digitaal procederen. De stappen wijzen zich vanzelf. Uiteindelijk komt het erop neer dat u aan de bestuursrechter vraagt om uw bezwaren alsnog gegrond te verklaren en het besluit van de gemeente te vernietigen. Als u in het gelijk gesteld wordt, dan zal de gemeente een nieuw besluit moeten nemen. Daarbij moet de gemeente zich houden aan hetgeen de rechter in de uitspraak heeft bepaald. Als u het daar wederom niet mee eens bent, dan moet u opnieuw beginnen. Dus eerst weer bezwaar en daarna opnieuw beroep. Gelukkig houdt vrijwel iedere gemeente zich aan uitspraken van de rechter, maar het kan natuurlijk zo zijn dat u in het gelijk bent gesteld voor wat betreft het nodig hebben van een voorziening, maar dat u het vervolgens niet eens bent met de opgelegde eigen bijdrage WMO. In dit soort gevallen moet u dus opnieuw bezwaar en eventueel beroep aantekenen.

 

Als u ook van de rechter geen gelijk krijgt, kunt u overigens nog in hoger beroep gaan. Ook dit kan digitaal en u leest er alles over in ons artikel over procederen in het bestuursrecht.

 

Wij hopen u met dit artikel voldoende handvatten te hebben gegeven over hoe de WMO werkt en wat u allemaal zelf kunt doen om uw recht te halen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. In de toekomst zal digitaalprocederen.nl ondersteuning bieden bij het zelf procederen. U procedeert dan dus zelf, maar met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl. Die service bieden wij nu nog niet, maar als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij kunnen dan altijd nog bezien wat wij voor u kunnen betekenen.

 

2 gedachten over “WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 • Een goede kennis van mij, die bijna blind is, (84 jaar) heeft bij beschikking van CAK van 9 september jl. vernomen dat de 4 wekelijkse bijdrage voor haar 1 dagbezoek aan het Schild in Wolfheze, (in 2015 € 56), wordt verhoogd naar €313,04 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016!

  M.i. is de terugwerkende kracht in strijd met de rechtszekerheid zoals omschreven in de AWB en ga ik dus namens haar bezwaar maken.

  Graag advies

  !

 • De Wmo kan lastige materie zijn, zo ook in het door u beschreven geval. In het kort komt het er op neer dat sinds 2015 dagbesteding onder de Wmo (en dus onder verantwoordelijkheid van de gemeente) valt. Voor het jaar 2015 gold overgangsrecht, dat concreet inhield dat in 2015 dezelfde eigen bijdrage gold als de jaren daarvoor. Dat overgangsrecht is gestopt op 1 januari 2016. Vanaf die datum gelden de tarieven van de betreffende gemeente.

  Gelet op het feit dat bekend was, althans had kunnen zijn, dat het overgangsrecht zou stoppen, heeft een beroep op het rechtszekerheidbeginsel wellicht niet zo’n hoge kans van slagen. Proberen kan natuurlijk altijd, maar wel is het zo dat gemeenten c.q. Het CAK akkoord zouden moeten gaan met een betalingsregeling. Dit omdat, zoals u terecht opmerkt, het de fout van de gemeente is dat nu pas de eigen bijdrage bekend is.

  Tevens staat het u uiteraard vrij om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. U vindt alle informatie hierover op digitaalprocederen.nl/digital-procederen-bestuursrecht/.

  Veel succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888